sábado, 9 de outubro de 2010

CHAT NOIR...AVEC...夢ぢには
あしもやすめず
かよへども
うつつにひとめ
見しごとはあらず

yumeji ni wa
ashi mo yasumezu
kayoedomo
utsutsu ni hitome
mishigoto wa arazu